30.10.2019

ОДОБРЕНИ ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ за 2 ТУР на ИЗБОРИТЕ на 03.11.2019 от ОИК1202 БЕРКОВИЦА

На основание т.7 от Решение No: 993-МИ от 07.09.2019 ; протоколно решение на ЦИК Изх. No: МИ-15-697 / 05.09.2019 , с Решение 119-МИ/28.10.2019 ОИК1202 Берковица, публикува предпечатни образци на бюлетините за гласуване на 2 тур в местните избори за общински  кмет и кмет на кметство с. Боровци  на 03 ноември 2019 г , както следва :

 

 1. Образец на Бюлетина за : Кмет на Община Берковица

                              За да видите бюлетината , натиснете ==> ТУК   

   
      2. Образец на Бюлетина за : Кмет на кметство с. Боровци

                              За да видите бюлетината , натиснете ==> ТУК

15.10.2019

Промяна на мястото за обучения членовете на СИК на 24.10.2019 17:30 ч.

На вниманието на всички Партии , Коалиции 

Поради ремонт на читалище "Иван Вазов" , обучението на членовете на СИК ще се проведе в Спортна Зала гр. Берковица находяща се в парк „Свети Георги Победоносец” на 24.10.2019 от 17:30 ч.

14.10.2019

Указания от ЦИК относно обработка и съхранение на лични данни от СИК

На основание постъпило в OИК - Берковица писмо вх.№ МИ – 15 - 825 / 10.10.2019 от ЦИК София публикуваме задължителните указания за СИК във връзка със Закона за защита на личните данни:

  УКАЗАНИЯ ЗА

ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 1. Секционната Избирателна Комисия(СИК) е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на СИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. СИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от СИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛН, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от СИК за целите на изборния процес е:
 • регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;
 • регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
 • издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;
 • приемане и работа с избирателни списъци;
 • приемане и обработване на жалби на сигнали;
 • вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на СИК.
 • вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на СИК.
 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.
 2. СИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:
  • Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на СИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.
  • Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.
  • Забранява се на СИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.
 4. Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на СИК, съдържащи лични данни.
 5. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 6. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на СИК или определен от него член на СИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от СИК уведомява Комисията за защита на личните данни.

 

07.10.2019

Одобрени предпечатни образци на бюлетините ОИК1202 Берковица

На основание т.7 от Решение No: 993-МИ от 07.09.2019 ; протоколно решение на ЦИК Изх. No: МИ-15-697 / 05.09.2019 , ОИК1202 Берковица, публикува предпечатни образци на бюлетините за гласуване в местните избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г , както следва :

 

 1. Образец на Бюлетина за : Кмет на Община Берковица

За да видите бюлетината , натиснете ==> ТУК

 1. Образец на Бюлетина за : Общински Съветници Берковица

За да видите бюлетината , натиснете ==> ТУК

 

 1. Образец на Бюлетина за : Кмет на кметство с. Боровци

За да видите бюлетината , натиснете ==> ТУК

 1. Образец на Бюлетина за : Кмет на кметство с. Бързия

За да видите бюлетината , натиснете ==> ТУК

 1. Образец на Бюлетина за : Кмет на кметство с. Замфирово

За да видите бюлетината , натиснете ==> ТУК

03.10.2019

Регистрация на Застъпници

Застъпниците се регистрират в ОИК Берковица до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа).

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица.

В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират в ОИК  Берковица до изборния ден чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК 

№ 1080-МИ /

Електронната форма, необходима за регистрация на застъпници и заместващи застъпници, изтеглете от ==> ТУК

03.10.2019

Регистрация представители

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът на представителите се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на ОИК Берковица от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица.

Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

 В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

 Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Формата и съдържанието на списъка за публикуване са дадени в Приложение № 78-МИ от изборните книжа.

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК допълнителен втори или следващ списък на своите представители, при спазване на горните изискванията.

Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК 

№ 1080-МИ /

Електронната форма, необходима за регистрация на представителите, изтеглете от ==> ТУК

27.09.2019

Назначени Членове СИК , Проверка , Замени

На вниманието на Партии , Коалиции , Местнни коалиции

ОИК Бековица назначи членовете на СИК със свое решение № 74-МИ / 26.09.2019 , публикувано на интернет страницата на комисията в ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  С оглед коректността на данните за заявените членове на СИК , моля да бъде извършена детайлна проверка във всички секции ( 1 - 40 ) за евентуални технически грешки.

При откриване на нередности молим да бъде уведомена ОИК Берковица своевременно за извършване на корекции и смяна на членове на СИК.

За пригледност използвайте следната форма :
За да видите формата натиснете ==> ТУК .

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на  грешки при извършване на замени в съставите на СИК, ОИК – Берковица, указва  да се прилага:

 1. Пълномощно от представляващият партия /коалиция/ инициативен комитет;
25.09.2019

Жребий за реда за участие в диспутите на политическите субекти кандидати в изборите на 27.10.2019 г.

ОИК Берковица ще определи чрез жребий реда за участие в диспутите на политическите субекти кандидати в изборите на 27.10.2019 г. Жребият ще се проведе на 25.09.2019 г. (сряда) от 16:00 ч. в гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" 4 ет.2 стая 212

19.09.2019

Регистрация на Кандидатски Листи

Съгласно указания на ЦИК МИ-15-338/18.09.2019 19:00 ч.

При подаване на документите за регистрация на кандидатските листи НЕ СЕ ИЗИСКВА копия на лични карти , както и лично явяване на кандидатите в ОИК Бековица.

13.09.2019

Регистрация на кандидатските листи ( кмет на Община ; кметове на кметства ; общински съветници ) в ОИК

Регистрация на кандидатските листи ( кмет на Община ; кметове на кметства ; общински съветници ) в ОИК се извършва по реда на Решение  № 943-МИ / 02.09.2019 на ЦИК, Съгласно т. 18.1 от решението , предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК както следва :
      1. На хартиен носител ;
      2. На Електронен носител в Ексел формат .

Изискването за представяне на предложението на технически носител в ексел формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници , с цел облекчаване работата на ОИК.
 Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа  за общински съветници на технически носител.

Забележка: Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация  на хартиения носител (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).

 

Приложение съгласно текста изтеглете ТУК ==>

09.09.2019

регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети

Общинска избирателна комисия Берковица започна прием на документи за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Приемането на документи се извършва всеки ден от 09.00 до 16.00 часа в сградата на Община Берковица, стая 212.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК е до 17.00 часа на 16 септември 2019г.

05.09.2019

Работно време на ОИК – Берковица

Определя работно време на ОИК – Берковица  от  09:00 ч. до 17:00 ч.

Приемът на документи ще се осъществява от 09:00ч. до 12:00 ч.  и  от 13:00 ч. до 16:00 ч.  

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30 

Решения

 • № 141-МИ / 05.11.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник

 • № 140-МИ / 05.11.2019

  относно: Определяне на трима членове на ОИК –Берковица от различни партии или коалиции за предаване списъци за гласуване от 2-ви тур..

 • № 139-МИ / 04.11.2019

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

всички решения